Shearing the Jacob sheep in June

Shearing the Jacob sheep in June